Naslovna > Automobili > Volkswagen > Passat > Passat nad Passatima!
FOTO GALERIJA (13)

Test - VW Passat CC 3.6 V6

Passat nad Passatima!

U svom najjačem izdanju Passat CC donosi spoj upečatljivog dizajna, luksuznog enterijera, bogate opreme, mehanotroničkog vješanja i snažnog turbobenzinca, koji ga do 100 km/h ubrzava za samo 5,7 sekundi, uz zvučnu kulisu dostojnu rasnog sportskog automobila...

Me­nadžeri žele auto­mo­bil za ko­jim će se lju­di okre­ta­ti na uli­ci, za­gle­da­ti ga na par­kin­gu, u auto-pra­oni­ci, pred ga­ražom, auto­mo­bil ko­ji će im po­di­za­ti sa­mo­po­uz­da­nje, ko­ji će bi­ti ogle­da­lo nji­ho­vog po­slo­vnog us­pje­ha, živo­tnog sta­tu­sa, dječačkih sno­va...Pas­sat CC je san mno­gih do­maćih me­nadžera, a Pas­sat CC V6 je ja­va ri­jet­kih sre­tni­ka. I dok većina „sa­nja­ra“ ovu po­slo­vnu li­mu­zi­nu uzi­ma sa šte­dlji­vim TDI agre­ga­ti­ma od 140 i 170 KS, ri­jet­ki, ali baš ri­jet­ki, sre­tni­ci i pro­bra­ni me­nadžeri odlučuju se za naj­jači CC...Naj­jači Pas­sat CC vi­zu­el­no se is­tiče ek­sklu­zi­vnim de­ta­lji­ma, u prvom re­du spe­ci­jal­nim 18-col­nim la­kim na­pla­ci­ma, sa Con­ti­nen­ta­lo­vim pne­uma­ti­ci­ma, ko­ji se sa­mo­zap­ti­va­ju, u slučaju bu­{e­nja. Alu-na­pla­ci zrače ele­gan­ci­jom, a ka­da se za­vrte, iz­gle­da­ju li­je­po. Or­lov­ski na­ko­{en pre­dnji dio sa na­bo­ri­ma na du­gačkom po­klop­cu mo­to­ra, op­ci­onim bi-xenon­skim svje­tli­ma i is­ta­knu­tim ru­bo­vi­ma spoj­le­ra da­je do zna­nja da je ovaj Pas­sat CC dru­gačiji od ma­se os­ta­lih. Dva iz­du­vna to­pa po­za­di na­slućuju da se na­pri­jed kri­je „V6 zvi­jer“, ko­ja se na sva­ki odlučni­ji pri­ti­sak ga­sa jav­lja pro­dor­nim, ali odlično ugođenim zvu­kom šes­to­ci­lin­dra­ša.

 

 

 

 

 

Moćni TSI pruža pu­no za­ba­ve i užit­ka u vožnji, po­se­bno u kom­bi­na­ci­ji sa šes­tos­te­pe­nim DSG mje­njačem, ko­ji omo­gućava ručni oda­bir brzi­na na mje­njaču ili po­moću po­lu­gi­ca iza uprav­ljača. Snažni mo­tor odu­{ev­lja­va uglađenošću. Iako će sa la­koćom sa­gor­je­ti vi­{e od 15 li­ta­ra ben­zi­na, kad ga na­lju­ti­te, la­ga­nom, ali još uvi­jek di­na­mičnom vožnjom 3.6-li­tar­ski mo­tor se može za­do­vo­lji­ti i sa 9,5 li­ta­ra go­ri­va. U kom­bi­no­va­nom režimu po­troš­nja se kreće od 10,5 do 12 li­ta­ra, što je odličan re­zul­tat ako gle­da­mo uku­pne per­for­man­se. Naj­veći obrtni mo­ment od 350 Nm kon­stan­tno je ra­spo­loživ u režimu između 2.400 i 5.300 o/min, što na naj­bo­lji način is­ko­ri­šta­va sjaj­ni šes­tos­te­pe­ni DSG mje­njač sa dvos­tru­kim kvačilom, ko­ji je sin­hro­ni­zo­van sa 4 Mo­ti­on po­go­nom na sve točko­ve, ople­me­nje­nim pro­vje­re­nim Hal­dex kvačilom.

 

 

 

Pas­sat CC V6 100 km/h dos­tiže za 5,7 se­kun­di, si­lo­vi­to gra­beći do elek­tron­ski ogra­ničenih 250 km/h. Ubrza­nja i međuu­brza­nja su si­lo­vi­ta i praćena ne­vje­ro­va­tnom zvučnom ku­li­som. Zvuk ko­ji proi­zvo­di 3.6-li­tar­ski V6 ben­zi­nac, na­gra­da je za sva­ki do­bro obav­ljen po­sao i me­lem za sva­ku po­slo­vnu ra­nu. Nje­go­vih 300 KS uli­va ne­mjer­lji­vu do­zu sa­mo­po­uz­da­nja, za­hva­lju­jući ko­joj se la­kše po­dno­se iza­zo­vi stre­snog me­nadžer­skog po­sla. Da ni­je sve u mo­to­ru, po­ka­zu­ju i os­ta­le kom­po­nen­te, pri­je sve­ga ka­pa­ci­te­tno ogi­blje­nje sa za­dnjom mul­ti­link oso­vi­nom, ko­je pri­tis­kom na pre­ki­dač nu­di dvi­je do­da­tne op­ci­je ra­da – Con­fort i Sport. U Sport mo­du po­dvo­zje pruža uzor­nu sta­bil­nost, nad­gle­da­nu elek­tron­skim po­ma­ga­li­ma, kao što su ESP pro­gram sta­bil­nos­ti sa uključenim ABS, BA, EDS, ASR i ASM pod­sis­te­mi­ma. Si­gur­nost uli­va i snažan kočioni sis­tem sa dis­ko­vi­ma pro­mje­ra 345 i 310 mm, ko­ji do­slo­vno uko­pa­va auto­mo­bil u mjes­tu.

 

 

 

In­di­vi­du­al­nost Vol­kswage­no­ve li­mu­zi­ne, čiji na­ziv CC sim­bo­li­zu­je ri­ječi Com­fort - Co­upe nas­tav­lja se i u en­te­ri­je­ru, ko­ji je op­točen naj­kva­li­te­tni­jim ma­te­ri­ja­li­ma, obo­gaćen ras­ko­šnom opre­mom i di­zaj­ner­skim rje­še­nji­ma, ko­ja smo dos­ko­ra mo­gli naći sa­mo u ul­tra­lu­ksu­znom Pha­eto­nu. Atra­kti­vna i ugo­dna koža bo­je ci­gle u kom­bi­na­ci­ji sa crnim di­je­lo­vi­ma plas­ti­ke i me­ta­li­zi­ra­nim ume­ci­ma stva­ra po­se­bnu atmo­sfe­ru, dos­toj­nu vi­šes­tru­ko sku­pljih pre­mi­jum li­mu­zi­na. Nis­ka si­lu­eta auto­mo­bi­la, ko­ji je ka­ra­kte­ris­tičan po ma­si­vnom kro­vu, stva­ra po­te­škoće vi­šim vo­začima pri ulas­ku u vo­zi­lo, ali ka­da se je­dnom smjes­te u odlična elek­tri­fi­ko­va­na sje­di­šta, ovaj si­tni ne­dos­ta­tak, ako se ta­ko uop­šte i može na­zva­ti, tre­nu­tno se za­bo­rav­lja.

 

 

 

Ta­da se pred vo­začem uka­zu­je po­znat am­bi­jent sa naj­bo­ljim ele­men­ti­ma, ko­je VW tre­nu­tno može da po­nu­di.  Tes­tni mo­del bio je obo­gaćen i sa ne­ko­li­ko op­ci­onih ele­me­na­ta, od ko­jih se iz­dva­ja­ju mul­ti­fun­kci­onal­ni dis­plej osje­tljiv na do­dir sa ugrađenim čvrstim dis­kom ka­pa­ci­te­ta 30 Gb, na­vi­ga­ci­oni sis­tem, elek­tri­fi­ko­va­ni pa­no­ram­ski krov, asis­ten­ci­ja pri par­ki­ra­nju, te mno­gi dru­gi de­ta­lji. U za­dnjem di­je­lu pu­tni­ci vi­šeg ras­ta la­ko će naći ade­kva­tan po­ložaj, bez ob­zi­ra na to što je li­ni­ja kro­va niža ne­go kod kla­sičnih mo­de­la. Udo­bna sje­di­šta ne za­ma­ra­ju ni to­kom pre­va­lji­va­nja dužih des­ti­na­ci­ja, što će se po­se­bno svi­dje­ti po­slo­vnim lju­di­ma ko­ji pu­no pu­tu­ju. Tu je i pros­tra­ni prtljažnik za­pre­mi­ne 455 li­ta­ra. Vol­kswagen Pas­sat CC 3.6 V6 nu­di zao­kruženi pa­ket per­for­man­si, lu­ksu­za, udo­bnos­ti i uni­ka­tnos­ti, ko­ji se, upo­re­di­mo li ga sa kon­ku­ren­ti­ma, nu­di za pri­lično pri­hva­tlji­vu svo­tu nov­ca. 

Datum objave: 23/12/2009
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook