Naslovna > Automobili > Opel > Astra > Ukroćena turbo munja
FOTO GALERIJA (10)

Test-Opel Astra Turbo Cosmo

Ukroćena turbo munja

Jedan od najpopularnijih kompakta u svom "Turbo" izdanju nudi uvjerljive sportske performanse, atraktivan dizajn u OPC stilu i potpunu opremu po početnoj cijeni od 41.581 KM, koja je još uvijek enigma za konkurenciju...

Je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih kom­pa­kta u svom "Tur­bo" iz­da­nju nu­di uvjer­lji­ve spor­tske per­for­man­se, atra­kti­van di­zajn u OPC sti­lu i po­tpu­nu opre­mu po poče­tnoj ci­je­ni od 41.581 KM, ko­ja je još uvi­jek eni­gma za kon­ku­ren­ci­ju... Ko­pa­jući po pro­šlos­ti Ope­la ni­je mo­guće a ne pri­sje­ti­ti se ne­pro­la­zne Man­te GT, na­bri­ja­nog Ka­det­ta GSI, pre­li­je­pe Ca­li­bre Tur­bo, bru­tal­ne Ome­ge Lo­tus ili prve As­tre OPC... sjaj­nih spor­tskih auto­mo­bi­la za­hva­lju­jući ko­ji­ma je Ope­lo­va "mu­nja" ne­ka­da bi­la je­dan od naj­pože­ljni­jih sim­bo­la, na auto­mo­bil­skom ne­bu. Na ve­li­ku žalost vjer­nih obožava­la­ca, a pod snažnim uti­ca­jem ame­ričkog go­spo­da­ra GM, ko­ji zbog broj­nih pro­ma­ša­ja ovih da­na grca u ve­li­kim du­go­vi­ma, nje­mački Opel se vre­me­nom okre­nuo kon­fe­kci­ji, a je­di­na svje­tla tačka u očima vo­zača, ko­ji se hra­ne adre­na­li­nom, os­ta­li su proi­zvo­di nje­go­vog OPC odje­la ili Opel Per­for­man­ce Cen­tra, ko­ji "mu­nju" iz Rüssel­she­ima po­ku­ša­va vra­ti­ti na put sta­re sla­ve.

 

 

 

 

Ope­lov naj­jači adut na tom pu­tu je dru­ga ge­ne­ra­ci­ja As­tre, ko­ju smo na za­las­ku ka­ri­je­re (no­vi mo­del do­la­zi kra­jem go­di­ne) ima­li pri­li­ku is­pro­ba­ti u atra­kti­vnom tro­vra­tnom iz­da­nju sa 2.0-li­tar­skim tur­bo­ben­zin­cem od 200 KS, spor­tskim po­dvo­zjem i odličnim OPC vi­zu­el­nim ki­tom.Atra­kti­vno, spor­tski pro­fi­li­sa­no i odlično skro­je­no ti­je­lo As­tre Tur­bo, u kom­bi­na­ci­ji sa po­se­bnom me­ta­li­zi­ra­nom bi­je­lom bo­jom, OPC spoj­le­ri­ma i pe­to­kra­kim 18-inčnim pne­uma­ti­ci­ma sa nis­ko­pro­fil­nim gu­ma­ma di­men­zi­ja 225/40, na asfal­tu iz­gle­da bes­prije­kor­no. U pra­ksi to znači da je vo­zač ova­kvog auto­mo­bi­la pri­mi­jećen na sva­kom ko­ra­ku, ali i da su pro­zo­ri na nje­mu čes­to prlja­vi i uma­za­ni otis­ci­ma prsti­ju zna­tiže­ljni­ka, ko­je atra­kti­vna vanj­šti­na je­dnos­ta­vno ma­mi da priđu bliže i ba­ce po­gled na lu­ksu­zno opre­mlje­nu, ali pu­no smi­re­ni­ju unu­traš­njost.

 

 

 

Za odličan vi­zu­el­ni nas­tup naj­za­služni­ji je OPC kit, ko­ji uz do­pla­tu od 2.251 KM do­no­si agre­si­vni­ji bra­nik i odboj­nik, spu­šte­ne pra­go­ve, kro­vni spoj­ler i na­tpis OPC li­ne, na bo­ko­vi­ma i pe­tim vra­ti­ma. Atra­kti­vnost i izu­ze­tnu po­ja­vnost auto­mo­bi­la omo­gućava­ju i tren­dov­ska bi­je­la bo­ja, hro­mi­ra­na mas­ka hla­dnja­ka i le­tvi­ca na trećim vra­ti­ma, ali i bis­tra pre­dnja svje­tla sa kse­non­skim si­ja­li­ca­ma i za­dnja u dvo­boj­noj crve­no-crnoj kom­bi­na­ci­ji. Špi­cas­ti oblik tro­vrta­nog mo­de­la, ko­ji do­da­tno is­ta­knut oš­trim sta­kle­nim po­vrši­na­ma sam po se­bi prožet je spor­tskom no­tom. Atra­kti­vna OPC "šmin­ka" pred­stav­lja sa­mo odličan do­da­tak na osno­vu, pa ne tre­ba da bude čudno što je As­tra je­dan od na­jo­mi­lje­ni­jih spor­tskih auto­mo­bi­la u kla­si. Bo­ga­ta se­rij­ska opre­ma Co­smo pa­ke­ta na­do­građena je sa 16.127 KM vri­je­dnom do­da­tnom opre­mom, iz ko­je se iz­dva­ja­ju odlična, kožom i pla­tnom pre­svučena Re­ca­ro sje­di­šta, te mno­go­broj­ni mul­ti­me­di­jal­ni i elek­tron­ski do­da­ci po­put tem­po­ma­ta, par­king sen­zo­ra, mje­rača pri­tis­ka u gu­ma­ma, in­te­ra­kti­vnog sis­te­ma in­for­mi­sa­nja, pri­la­go­dlji­vih bi-kse­non­skih svje­ta­la...

Datum objave: 19/04/2001
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook